Algemene voorwaarden

Servicegarantie

Veilige betaling

Vlotte leveringen

Gratis verzending
    - vanaf € 175 (BE)
    - vanaf € 300 (NL)

Showroom

Heb je een product op onze webshop gezien en wil je dit komen bekijken in de showroom? Neem dan eerst even contact met ons op.

Hulp nodig?

Contacteer ons op

info@living-shop.eu of 

+32 (0)472 232 852  

 

Wij helpen u graag verder.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.
 
Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan LIVING-shop of rechthoudende derden.

 

Bestelling

Een doorgegeven bestelling van de klant is bindend. Wij, LIVING-shop, blijven eigenaar van de bestelde goederen zolang die niet betaald zijn door de koper. De facturen en bestelbonnen zijn vooraf betaalbaar en binnen de 3 dagen na besteldatum via overschrijving op rekeningnummer: IBAN be470018 75949280 - BIC GEBABEBB of contant op onze zetel te St-Baafs-Vijve 8710, Vijvedreef 131, indien de bestelling wordt afgehaald, zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld. 

Bij je online woonwinkel LIVING-shop, stijlvol wonen interieur webshop shop je veilig en betrouwbaar. Uw gegevens zijn beschermd en betalingen gaan via een beveiligde server.

Door te bestellen op de internet site van LIVING-shop, staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit. De koper verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de Algemene Verkoopsvoorwaarden bij het plaatsen van een bestelling, ook voor bestellingen gesloten in de showroom. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. LIVING-shop zal deze persoonlijke gegevens niet overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering.

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs goedgekeurd door de bevoegde instanties.

 

De artikelen van onze online woonwinkel LIVING-shop, stijlvol wonen INTERIEUR WEBSHOP zijn meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie van prijs en kleur.

Je plaatst je bestelling met een betalingsverplichting ; bij niet‑betaling van de bestelbon of factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de eerste ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest, 2,25 % (2016). Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimumbedrag van 50 euro. Bij substantiële overschrijding van de betalingstermijn behouden wij ons het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen onverminderd het recht op verdere schadevergoeding.

Bestelde goederen worden enkel verzonden nadat de betaling volledig voldaan is. Indien wij uw betaling niet tijdig ontvangen en uiterlijk binnen de 3 werkdagen behouden wij ons het recht uw bestelling te annuleren en is verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest, 2,25 %. U ontvangt een bestelbevestiging op het door u opgegeven e-mailadres na het plaatsen van uw bestelling. Indien u geen bestelbevestiging ontvangt is er ofwel een fout geslopen in het door u opgegeven mailadres ofwel mogelijks te vinden in uw spambox.

In geval van annulering van de overeenkomst gesloten samen met ons of in de showroom met je online woonwinkel LIVING-shop INTERIEUR WEBSHOP is de klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van de waarde van de bestelling, met een minimum van € 100, vermeerderd met de kostprijs voor het showroombezoek tbv € 75 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor LIVING-shop om een hogere schadevergoeding te eisen.

 

Levering

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging of artikelbeschrijving is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

De vermelde leveringstermijnen zijn pro rata en dienen als indicatie, indien anders dan vermeld bij het artikel wordt u dit per afzonderlijke mail meegedeeld. Wij hebben het recht leveringen te verrichten in verschillende collies indien de bestelling groot is. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder intrest of andere vergoeding.

Alle interieurartiklen, kinderaccessoires, plaids en kussens zijn op voorraad en kunnen wij binnen 3 dagen leveren, echter het kan wel eens voorkomen dat iets ‘tijdelijk’ uit de collectie is. Wanneer dit het geval is krijgt u van ons altijd binnen 2 dagen na bestelling bericht.

Bij bestelling van klein en/of groot meubelen en zetels in stof naar keuze moet de klant rekening houden met een levertijd van 6 à 8 weken, naargelang het merk en type van bestelling. Op eenvoudig verzoek wordt u dit meegedeeld.

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

De leveringen, zelfs franco, worden verricht op risico van de koper en/of geadresseerden. Indien gewenst kan men op eenvoudig verzoek een verzekerde zending nemen, deze verzekering en kosten hiervoor zijn voor de koper. Wij adviseren deze verzekering te onderschrijven zodat u verzekerd bent bij schade of verlies.

 

Ruilen/Retourneren

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van het Wetboek van Economisch recht, boek VI, vanaf art VI.47 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. De retourkosten in het kader van het herroepingsrecht zijn voor rekening van de consument. Wij adviseren het artikel in de originele verpakkingen te retourneren want indien het ontbreken van de oorspronkelijke verpakking een waardevermindering van het artikel teweegbrengt, kan LIVING-shop hiervoor een schadevergoeding van de consument eisen.

Voor consumenten hanteert LIVING-shop een termijn van 14 dagen herroepingsrecht na ontvangst van uw bestelling wat niet geldt voor zakelijke klanten. Artikelen die gewonnen zijn in een veiling of exclusief voor de consument gemaakt zijn kunnen niet worden geretourneerd of geruild.

Je herroepingsrecht ; de consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
1° dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
2° de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
3° de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
4° de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
5° de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
6° de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
7° de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
8° overeenkomsten waarbij de consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;
9° de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10° de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
11° overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
12° de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, [2 vervoer]2, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien
13° de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;
14° de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

 

LIVING-shop vergoedt alle van de consument ontvangen betalingen,  onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd van de beslissing van de consument om de overeenkomst via een ondubbelzinnige verklaring waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen.
LIVING-shop verricht de terugbetaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de consument tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de consument als gevolg van deze terugbetaling geen kosten heeft.

 

Klachten omtrent beschadigde goederen dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen:

1. In geval van klacht wegens niet-conforme levering, 
2. Binnen de 24 uur na de levering 
3. Het item dat beschadigd is moet terug gestuurd worden in alle originele verpakkingen tenzij anders door ons bepaald

 

Waarborg
Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
Wij staan enkel in voor schade die niet het gevolg zijn door gelijk welke verkeerde handeling of breuk onstaan door de koper. Indien dit kan worden gestaafd en door de schadedienst van LIVING-shop is toelating verleend om de goederen terug te sturen, wordt na ontvangst van de originele goederen ofwel het artikel hersteld of vervangen ofwel wordt een korting / prijsvermindering voorgesteld ofwel wordt de overeenkomst ontbonden.

De consument heeft een termijn van twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld om dit gebrek aan LIVING-shop te melden.
§ 1. Naast desgevallend schadevergoeding, heeft de consument het recht van de verkoper die met toepassing van artikel 1649quater aansprakelijk is voor een gebrek aan overeenstemming te eisen, hetzij de herstelling of de vervanging van het goed onder de voorwaarden bedoeld in § 2, hetzij een passende vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst, overeenkomstig de voorwaarden bepaald in § 3
Desgevallend wordt er evenwel rekening gehouden met de verergering van de schade voortvloeiend uit het gebruik van het goed door de consument na het ogenblik waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld of zou hebben moeten vaststellen.
§ 2. In eerste instantie heeft de consument het recht om van de verkoper het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging van het goed te verlangen behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn. Elke herstelling of vervanging moet, rekening houdend met de aard van het goed en het door de consument beoogd gebruik, binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de consument verricht worden.
De kosten bedoeld in het vorige lid zijn de kosten die moeten worden gemaakt om de goederen in overeenstemming te brengen, namelijk de verzendingskosten en de kosten die verband houden met loon en materiaal.

 

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

LIVING-shop levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal LIVING-shop de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

LIVING-shop kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u ons contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. LIVING-shop geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. LIVING-shop kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

LIVING-shop verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

De leveringen, zelfs franco, worden verricht op risico van de koper en/of geadresseerden. Indien gewenst kan men op eenvoudig verzoek een verzekerde zending nemen, deze verzekering en kosten hiervoor zijn voor de koper. Wij adviseren deze verzekering te onderschrijven zodat u verzekerd bent bij schade of verlies.

 

Wij staan enkel in voor schade die niet het gevolg zijn door gelijk welke verkeerde handeling of breuk onstaan door de koper. Indien dit kan worden gestaafd en door de schadedienst van LIVING-shop is toelating verleend om de goederen terug te sturen, wordt na ontvangst van de originele goederen en in de originele verpakking ofwel het artikel vervangen ofwel indien uit stock wordt een tegoedbon opgemaakt, 6 maanden geldig na uitgifte.

 

ODR-platform van de Europese Commissie

Online Dispute Resolution-platform (art14 verordening 524/2013) Dit is een internetplatform opgericht door de Europese Commissie met als doel geschillen voortvloeiend uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen via onze mail info@living-shop.be 

elektronische link naar het ODR-platform 

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.

Alle overeenkomsten afgesloten met verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. Enkel de Rechtbank van koophandel te Kortrijk is bevoegd om gelijk wel geschil te behandelen.