Algemene voorwaarden

Servicegarantie

Veilige betaling

Vlotte leveringen

Gratis verzending
    - vanaf € 175 (BE)
    - vanaf € 300 (NL)

Showroom

Heb je een product op onze webshop gezien en wil je dit komen bekijken in de showroom? Neem dan eerst even contact met ons op.

Hulp nodig?

Contacteer ons op

info@living-shop.eu of 

+32 (0)472 232 852  

 

Wij helpen u graag verder.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.
 
Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan LIVING-shop of rechthoudende derden.

 

Een doorgegeven bestelling van de klant is bindend. Wij, LIVING-shop, blijven eigenaar van de bestelde goederen zolang die niet betaald zijn door de koper. Bij je online woonwinkel LIVING-shop, stijlvol wonen INTERIEUR WEBSHOP shop je veilig en betrouwbaar. Uw gegevens zijn beschermd en betalingen gaan via een beveiligde server.

De artikelen van onze online woonwinkel LIVING-shop, stijlvol wonen INTERIEUR WEBSHOP zijn meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie van prijs en kleur.

Bij niet‑betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de eerste ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest, 2,25 % (2016). Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimumbedrag van 50 euro. Bij substantiële overschrijding van de betalingstermijn behouden wij ons het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen onverminderd het recht op verdere schadevergoeding.

Bestelde goederen worden enkel verzonden nadat de betaling volledig voldaan is. Indien wij uw betaling niet tijdig ontvangen en uiterlijk binnen de 3 kalenderdagen behouden wij ons het recht uw bestelling te annuleren en is verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest, 2,25 %. U ontvangt een bestelbevestiging op het door u opgegeven e-mailadres na het plaatsen van uw bestelling. Indien u geen bestelbevestiging ontvangt is er ofwel een fout geslopen in het door u opgegeven mailadres ofwel mogelijks te vinden in uw spambox.

In geval van annulering van de overeenkomst met je online woonwinkel INTERIEUR WEBSHOP is de klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van de waarde van de bestelling, met een minimum van € 100 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor LIVING-shop om een hogere schadevergoeding te eisen.

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging of artikelbeschrijving is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering geeft de koper het recht om de bestelling te verbreken. Wij hebben het recht leveringen te verrichten in verschillende collies indien de bestelling groot is. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder intrest of andere vergoeding.

Bij bestelling van klein en/of groot meubelen moet de klant rekening houden met een levertijd van 6 tot 8 weken, naargelang het merk en type van bestelling. Op eenvoudig verzoek wordt u dit meegedeeld. Artikelen die gewonnen zijn in een veiling, op bestelling, exclusief voor een klant gemaakt zijn of afgeprijsd zijn kunnen niet worden geretourneerd.

Bij niet-tijdige afname of weigering tot afname van de goederen, wordt er de klant een stallingskost aangerekend aan 10EUR per dag laattijdige afname.

Als je een bestelling hebt geplaatst voor artikelen op bestelling leverbaar (zoals bv. meubeltjes, verlichting, enz) deze bestellingen kunnen niet meer gewijzigd, geannuleerd of geretourneed worden van zodra het geld op onze rekening staat. Daar deze speciaal worden besteld voor de klant in kwestie.
Alle interieurartiklen, kinderaccessoires, plaids en kussens zijn op voorraad en kunnen wij binnen 3 dagen leveren, echter het kan wel eens voorkomen dat iets ‘tijdelijk’ uit de collectie is. Wanneer dit het geval is krijgt u van ons altijd binnen 2 dagen na bestelling bericht. De verlichtingselementen van het merk LINEA VERDACE zijn leverbaar binnen de 1 à 2 weken na ontvangst van uw betaling.

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen:

1. (1) In geval van klacht wegens niet-conforme levering, 
2. (2) Binnen 24 uur na de levering 
3. (3) Het item dat beschadigd is moet in originele verpakking terug gestuurd worden op kosten van de koper. 
4. Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
5.1 De leveringen, zelfs franco, worden verricht op risico van de koper en/of geadresseerden. Indien gewenst kan men op eenvoudig verzoek een verzekerde zending nemen, deze verzekering en kosten hiervoor zijn voor de koper. Wij adviseren deze verzekering te onderschrijven zodat u verzekerd bent bij schade of verlies.
5.2 Wij staan enkel in voor schade die niet het gevolg zijn door gelijk welke verkeerde handeling of breuk onstaan door de koper. Indien dit kan worden gestaafd en door de schadedienst van LIVING-shop is toelating verleend om de goederen terug te sturen, wordt na ontvangst van de originele goederen en in de originele verpakking ofwel het artikel vervangen ofwel indien uit stock wordt een tegoedbon opgemaakt, 6 maanden geldig na uitgifte.
 6. In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. De retourkosten in het kader van het herroepingsrecht zijn voor rekening van de consument.
7. De facturen en bestelbonnen zijn vooraf betaalbaar en binnen de 3 dagen na bestellen via overschrijving op rekeningnummer: IBAN be470018 75949280 - BIC GEBABEBB of contant op onze zetel te St-Baafs-Vijve 8710, Vijvedreef 131, indien de bestelling wordt afgehaald, zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld. 
8. Gebreken dienen om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de bestelling. 
9. Door te bestellen op de internet site van LIVING-shop, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit. De koper verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de Algemene Verkoopsvoorwaarden bij het plaatsen van een bestelling. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. LIVING-shop zal deze persoonlijke gegevens niet overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering.

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs goedgekeurd door de bevoegde instanties.

 

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

LIVING-shop levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig,juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal LIVING-shop de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

LIVING-shop kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u ons contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. LIVING-shop geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. LIVING-shop kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

LIVING-shop verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.

Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. Enkel de Rechtbank van koophandel te Kortrijk is bevoegd om gelijk wel geschil te behandelen.